Novaland đang nợ bao nhiêu?

Novaland đang nợ bao nhiêu?

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết ở nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng không đúng thẩm quyền, theo Kiểm toán Nhà nước.